תקנון שימוש

מבוא

ברוכים הבאים לאתר אילתה (להלן "האתר") המופעל על ידי צ'אפאס מדיה (להלן "מפעילת האתר"). מפעילת האתר הנה ע"מ שמספרו 558090510 וכתובתה ברחוב נחלת בנימין 34 בתל אביב. האתר פועל בכתובת האינטרנט www.eilata.co.il ועשוי לפעול בכתובות אינטרנט נוספות בהתאם לשיקול מפעילת האתר.

הגלישה והשימוש באתר כפופים להסכמתך (להלן "המשתמש") לתנאים המפורטים בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. האמור בתקנון השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחת.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והנך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

הגבלת אחריות

המידע, התכנים והשירותים (ביחד: "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים כפי שהם (AS IS) ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.

כל המתפרסם באתר לרבות תוכן גולשים: מודעות גולשים, תגובות ו\או המלצות גולשים, מאמרי אורח, קישורים לאתרים חיצוניים או לכתבות חיצוניות וכל נתון שהוא (להלן: הפרסומים) - כל אלה הנם בבחינת המלצה והאחריות על תוכנם היא על המפרסמים עצמם. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהפרסומים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר אינה אחראית לשירותים של צד ג' אליהם האתר מפנה או מקשר. כל שימוש באתרי צד ג' ייעשה על אחריות המשתמש בלבד.

מפעילת האתר אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונת הנוכחית לפרק זמן מוגדר או קבוע. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים באתר, במבנהו, בעיצובו, בתכניו, במערכותיו המחשוביות, באופן הצגת המודעות והתכנים, באופן פעולתו ובכל אספקט אחר, בכל עת. כל הפרעה בפעילות האתר כתוצאה מהנ"ל ומכל סיבה אחרת לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך.  מפעילת האתר לא תהא אחראית בשום מקרה, בישירות או בעקיפין לכל נזק שהוא הנובע משימוש באתר ו\או בשירותים או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש בהם או יכולת חלקית לעשות בהם שימוש ו\או אי תקינות של האתר ו\או נזק שייגרם למחשבך ו\או למידע המאוחסן במחשבך ו\או על גבי האתר וכל נזק אחר. הנך מצהיר כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שאתה עושה באתר. מפעילת האתר דוחה כל אחריות המוטלת עליה לרבות הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תכנות או קבצים זדוניים, איכות ודייקנות התכנים באתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתכנות שבמחשב המשתמש, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

מפעילת האתר פועלת למען הגנה ואבטחה של המידע המאוחסן באתר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים באבטחת האתר, אין מפעילת האתר יכולה להתחייב לכך שלא תתאפשר חדירה זדונית למחשבי האתר ו\או מפעילת האתר ו\או למאגרי המידע.

הרשמה לאתר

במסגרת השימוש באגף לוחות המכירה וההשכרה (להלן: "הלוחות") יתבקש המשתמש להזין מספר נתונים כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד (להלן: "המידע האישי"). נתונים אלה יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר המשמש בין היתר לשירותי דיוור ישיר. הנך רשאי לפנות למפעילת האתר בכל עת ולבקש להסיר את פרטיך ממאגר הנתונים.

פרסום מודעות ותוכן

אתר אילתה מציג מידע, תכנים ומודעות לגבי יחידות נופש בעיר אילת. פרסום מודעות מוגבל לנושא זה בלבד ולמפרסמים המעוניינים להשכיר או למכור את זכות הנופש שלהם. אין לפרסם מודעות בנושא אחר או להשתמש באתר למטרה אחרת מאלה, וכל שימוש כזה הנו אסור.

כל משתמש רשאי לפרסם מודעה (אם עשה כן, ייקרא "המפרסם") אחת בלבד באותו העניין ולשנות את מרבית פרטיה בכל עת. המודעות מתייחסות למועדי נופש באתרי נופש ועל כן פרטים לגבי מועד הנופש ואתר הנופש הם פרטים שלא ניתן יהיה לשנות לאחר פרסום המודעה מחשש של ניצול לרעה של האתר. מודעה במועד נופש אחר ו\או באתר נופש אחר תיחשב כמודעה חדשה ושונה וטענותיו של המפרסם לעדכון פרטים אלה במודעה קיימת לא תשמענה. לא יכניס המשתמש למודעה קישור לכתובת אינטרנט אחרת, בין בכתב ובין על גבי תמונה.

פרסום מודעה עשוי להיות כרוך בתשלום.

בעת ההסכמה לתקנון שימוש זה, מבין ומסכים המשתמש כי כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים במודעה (לרבות הטקסטים ותמונות המפורסמים במודעה) וכל תוכן המפורסם על ידו באתר, לרבות זכויות התביעה בגין הפרה של הזכויות הנ"ל, מועברות אל מפעילת האתר.

כל תוכן ובפרט תמונה וטקסט, המפורסם על ידי המשתמש באתר הנו באחריות המפרסם בלבד. מפעילת האתר לא תישא באחריות לגבי נזק כלשהו שנגרם כתוצאה מהפרה כלשהי של זכויות יוצרים ו\או קנין רוחני כתוצאה מפרסום מודעה על ידי המשתמש. מפעילת האתר תפעל ותסייע למנוע הפרות מסוג זה בין היתר באמצעות קבלה וטיפול בפניות הנוגעות להפרות מסוג זה.

בהתאם לחוק, ביטול מודעות שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום לא יזכה את המפרסם בהחזר כספי ומפעילת האתר לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם.

התחייבות המשתמש

מבלי לגרוע מהאמור בחלקים שונים של תקנון שימוש זה ובמוגדר בחוק, מתחייב המשתמש:

  • לא לפנות למפרסמים באתר אלא לגבי הנושא המפורסם במודעה (השכרה או רכישה של זכות נופש ביחידת נופש). השימוש היחידי המותר במודעות באתר הוא עיון במודעות, השוואה בינן ופניה למפרסמים במטרה להתעניין ברכישה או השכרה של יחידת הנופש המפורסמת במודעה וכל שימוש מלבד זה אסור בתכלית האיסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי התקנון הזה. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצוי הולם בגין הפרה זו.

  • לא לאסוף נתונים מהאתר ומהלוחות בפרט, בכל צורה ואמצעי לרבות אמצעים ממוחשבים ו\או אלקטרוניים ו\או טכנולוגיים כגון רובוטים, Ectractors, Spiders, Crawlers וכד' וגם לא בדרך של צפייה ידנית במודעות ככל משתמש סביר. הוראה זו חלה גם על שימוש בשירותים אוטומטיים או אנושיים האוספים מידע כנ"ל.

  • לא להעתיק, להפיץ או לפרסם ברבים כל סוג של תוכן המפורסם באתר.

  • לא ליזום פעולות אשר עלולות ליצור עומס מחשובי על שרתי האתר.

  • לא לעקוף או לחדור לשרתי האתר או כל חסימה אחרת באתר.

  • לא לפרסם מודעות או תכנים שתוכנם מנוגד לחוק או לשימוש הסביר באינטרנט.

  • לא לפרסם מודעות לגבי זכות נופש שבבעלות צד ג'.

מפעילת האתר שומרת את הזכות לחסום, לבטל ו\או להסיר כל מודעה או פרסום, או מפרסם ו\או משתמש שאינו עומד בתנאים המפורטים בתקנון השימוש או בהוראות הדין.

תשלום דרך האינטרנט

התשלום באתר מתבצע באמצעות שירות צד ג' PayPal העולמי בעל סטנדרטים של אבטחה מהמתקדמים בעולם. בעת התשלום יועבר המשתמש לדף תשלום באתר PayPal שם יזין את פרטי כרטיס האשראי ויקבל אישור על התשלום. PayPal תעדכן את האתר באופן אוטומטי על קבלת תשלום ובהתאם לכך תתקבל התמורה באתר.

איסוף מידע ושימוש בו

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לאסוף ולשמור מידע אודות דפוסי השימוש שלך באתר כדוגמת פרסום מודעה, צפיה במודעה, עיון בדפי האתר, מענה על משוב ועוד. מידע זה בצירוף המידע האישי יישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר. השימוש במידע זה ייעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין ולכתוב בתקנון שימוש זה.

המידע משמש את מפעילת האתר בין היתר כדי:

  • להתאים את אופן תצוגת האתר והתכנים בו באופן אישי בשבילך לשם נוחיות השימוש שלך באתר ורלוונטיות התכנים המוצגים לך.

  • ליצור קשר באמצעות שיחת טלפון ו\או מסרון ו\או הודעת דוא"ל עם המשתמשים לדיוור בנושאים שונים: עדכון על פקיעת תוקף מודעה, תזכורת לפרסום מודעה חדשה, עדכון לגבי חדשות באתר, פרסום ועוד. בכל עת תוכל לבקש להפסיק לקבל דיוור מסוג מסוים, או כל דיוור שהוא באמצעות יידוע מפעילת האתר.

  • להפיק תובנות כלליות ממידע נצבר ובהתאם לייעל ולשפר את האתר, מבנהו, עיצובו והשירותים הניתנים בו.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר מעת לעת כל מידע ממאגר נתוניה למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים. מובהר בזאת, כי אישור תקנון שימוש זה ושימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש להעברת מידע זה כאמור ולא תהיה למשתמש טענה כלפי מפעילת האתר בנושא זה.

שימוש בעוגיות - Cookies

מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש באתר בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ועוד. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך.

מפעילת האתר נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בשירותים של צדדים שלישיים, בהם Google Analytics, Google AdWords, ורשתות חברתיות כגון Facebook.

באפשרותך לנטרל קבלת Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. כמו כן, תוכל למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. עם זאת, חשוב לדעת שנטרול או מחיקה של עוגיות עשוי לפגום בחוויית השימוש שלך באתר ולמנוע ממך גישה לחלקים שונים שלו ושל אתרים אחרים.

זכויות יוצרים

מפעילת האתר הנה בעלת זכויות היוצרים והקנין הרוחני באתר ובפרט: מבנה האתר, אופן פעולתו, עיצובו הגרפי, הטקסטים המופיעים בו, המודעות המפורסמות בו, קבצים המפורסמים בו, מנגנונים ויישומים (דוגמת טבלת השבועות) ועוד.

חל איסור מוחלט על שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, או העברה עם שינוי ו\או ללא של הנ"ל אלא אם נתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב של מפעילת האתר.

דין וסמכות שיפוט

לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

שינויים בתקנון השימוש

מפעילת האתר רשאית לערוף שינויים בתנאי השימוש מעת לעת והאחריות. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתקנון השימוש מעיד על הסכמתך לתקנון העדכני. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

יצירת קשר

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, או המנוגד לתקנון שימוש זה נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: tos@eilata.co.il

כתובתנו למשלוח דואר הנה:
צ'אפאס מדיה, ת"ד 953, תל אביב, 6100802